Vedtægter for Sorø Bevaringsforening
 
§1
 
Foreningens navn er "SORØ BEVARINGSFORENING - foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Sorø Kommune"
   
 
§2
 
 
 
Foreningens formål er
- at værne om og virke for bevaring af værdifulde bygninger og bybilleder i by og på land i Sorø Kommune
- at oprette en fond som selvejende institution til gennemførelse af foreningens formål og udpege foreningens bestyrelsesmedlemmer til denne.
   
 
§3 
 
 
Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af årskontingent som fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemskabet gælder til og med førstkommende generalforsamling i det efterfølgende regnskabsår.
   
 
§4
 
 
 
 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsens medlemmer er på valg til enhver generalforsamling og kan genvælges.
Bestyrelsen kan supplere sig med sagkyndige uden stemmeret.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
Foreningen tegnes af formanden (under dennes fravær af sekretæren) og mindst ét bestyrelsesmedlem.
   
 
§5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes én gang årligt i marts måned efter bestyrelsens beslutning.
Dagsordenen indeholder følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Orientering om fondens virksomhed
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer (Forslagene skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens påbegyndelse. Medlemmerne har på forespørgsel krav på oplysning om forslagene).
7) Valg af foreningens bestyrelse og 2 suppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer til fonden
10) Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når
1) et flertal af bestyrelsens medlemmer bestemmer det
2) mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begrundet ønske derom

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændring i vedtægterne eller foreningens opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldt med spørgsmålet på dagsordenen.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle formue fonden, subsidiært Sorø Amts Museum.

   
  Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 28/10-1982 - ændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 7. marts 2006